Telefoon +492673 9621155   Faxnumber +492673 9621156   Email info@campingplatz-nehren.de   Adres Moselufer 1, 56820 Nehren

Campingplatz Nehren

 

 

 

Seizoenstart is op 01.04.2023, we kijken er naar uit.

We hebben nog enkele seizoenplaatsen beschikbaar!

Privacy Policy van Camping Nehren

 

Privacy Policy
Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna 'gegevens' genoemd) in de loop van onze dienstverlening, evenals ons online aanbod en gerelateerde websites, functies en inhoud en externe online aanwezigheid, zoals websites. ons profiel voor sociale media (gezamenlijk het "Online Aanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, b.v. "Processing" of "controller" verwijzen we naar de definities in art. 4 tot en met de Privacy Verordening (DSGVO).

 

Verantwoordelijk
SeBaTEC
Moselufer 1
56820 Nehren
Duitsland

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: +49 (0) 2673 9621155
Fax: +49 (0) 2673 9621156

Managing Director / Eigenaar:
Sebastian Pätz
Link naar Imprint: https://www.campingplatz-nehren.de/nl/impressum.html

 

Typen verwerkte gegevens
- Voorraadgegevens (bijvoorbeeld persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
- Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).

 

Categorieën van getroffen Personen
Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna verwijzen we naar de getroffen personen als "gebruikers").

 

Doel van de Verwerking
- Aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Beveiligingsmaatregelen.
- Bereik meting / Marketing

 

Gebruikte termen
"Persoonlijke informatie" alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de "betrokkene"), als identificeerbare natuurlijke persoon iemand die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, kan zijn om een ​​identificatienummer, locatiegegevens, om een ​​online identificatie (bijv cookie) of één of meer specifieke kenmerken geïdentificeerd die een uitdrukking van het fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon zijn. < br />
"Verwerking" betekent elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijk proces in verband met persoonlijke gegevens. De term strekt zich ver en omvat vrijwel alle data handling.

"pseudoniemen" de verwerking van persoonsgegevens op een manier die persoonsgegevens niet meer kan worden toegewezen aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie, verstrekt deze aanvullende informatie wordt apart opgeslagen en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet zullen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"profiling" elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens het is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder aspecten die verband houden met prestaties op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, Ratio evalueren oud, te analyseren of plaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te voorspellen.

Als de "verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen, het doel en de middelen de verwerking van persoonlijke gegevens betekent.

"Bewerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

 

Relevante Rechtsgrondslagen
In overeenstemming met artikel 13 DSGVO, informeren wij u over de juridische basis van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), i. De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, aangestoken. een en art. 7 DSGVO.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van onze prestaties en de uitvoering van de contractuele activiteiten en het beantwoorden van vragen te ontmoeten is art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO.
De juridische basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, aangestoken. c DSGVO.
Als vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d DSGVO als juridische basis.
De wettelijke grondslag voor de verwerking nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de persoon die verantwoordelijk is doorgegeven, is art. 6 lid. 1 lit. e DSGVO.
De juridische basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Artikel 6 (1) lit. f DSGVO.
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn verzameld, bepaald volgens de bepalingen van artikel 6 par. 4 DSGVO doeleinden.
Verwerkingen die bijzondere categorieën gegevens (overeenkomstig artikel 9 (1) DSGVO) wordt beheerst door de bepalingen van artikel 9, lid 2 DSGVO.

 

Veiligheidsmaatregelen
We ontmoeten in overeenstemming met de wettelijke vereisten Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking en de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen met het oog op een adequate bescherming tegen risico's te verzekeren.

de maatregelen omvatten met name de verzekering van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door het beheersen van fysieke toegang tot de gegevens, evenals de toegang tot relevante, de Input, passing, beschikbaarheid beveiligen en hun scheiding. Daarnaast hebben we procedures opgesteld om te zorgen voor het genot van rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromissen. We houden ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens al in de ontwikkeling of de selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het beginsel van de bescherming van privacy by design en door privacy-vriendelijke standaardinstellingen design.

 

Samenwerking met contractprocessoren, gezamenlijke controleurs en derde partijen
Als we in het kader van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers, gezamenlijke controleurs of derden), deze aan hen verzenden of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. Als de gegevens zijn verzonden) aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, is vereist om het contract te vervullen), hebben gebruikers ingestemd met een wettelijke verplichting om dit te doen of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we gegevens vrijgeven aan andere bedrijven in onze groep of anderszins toegang verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een legitiem belang en bovendien op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.

 

Overdracht aan derde landen
Tenzij we het verwerken van gegevens in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Confederatie) of zo in de context van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen of bedrijven gebeurt, het is alleen als het gebeurt om onze contractuele (voor) taken uit te voeren op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. proces tenzij uitdrukkelijk instemmen of contractueel verplicht transmissie, of laten we de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming waartoe behoren onder de "Privacy Shield" gecertificeerd US processors of op basis van specifieke waarborgen, zoals contractuele verplichting door de zogenaamde standaard de waarborgen van de Europese Commissie, de aanwezigheid van certificaten of bindende interne regels inzake gegevensbescherming proces (art. 44-49 DSGVO, Informatiepagina van de gedragscode van de Europese Commissie).

 

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om te vragen om bevestiging van de verwerking van dergelijke gegevens en voor informatie over deze gegevens, alsmede voor verdere informatie en het kopiëren van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

U hebt het juiste antwoord. de wettelijke vereisten om de voltooiing van de gegevens betreffende u of de correctie van de onjuiste gegevens betreffende u te eisen.

U hebt het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

U hebt het recht om te eisen dat de gegevens met betrekking tot u, die u ons hebt verstrekt, worden verkregen in overeenstemming met wettelijke vereisten en om de overdracht aan andere verantwoordelijke personen te vragen.

U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Herroepingsrecht
U hebt het recht om verleende toestemming met ingang van kracht voor de toekomst in te trekken.

 

Recht op oppositie
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

 

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen direct mail
"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan in de cookies worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt de informatie aan een gebruiker (of de inrichting waarop de cookie opgeslagen) opslaan, tijdens of zelfs na zijn bezoek aan enige reserve. Als tijdelijke cookies of "session cookies" of "transient cookies" cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en sluit zijn browser worden genoemd. In een dergelijke cookie, b.v. de inhoud van een winkelwagen wordt opgeslagen in een online winkel of een inlogstatus. "Persistent" of "persistent" verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. Aldus b.v. de inlogstatus wordt opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor afstandsmetingen of marketingdoeleinden. Als "third-party cookie" cookies worden genoemd, die worden aangeboden door andere dan de verantwoordelijke persoon, die loopt van het online-aanbod (anders, al is het maar de cookies die wij spreken van de "first-party cookies") bedrijven.

kunnen we tijdelijke en permanente cookies en duidelijk over te gebruiken over dit als onderdeel van onze privacy policy.

als we de gebruikers om toestemming voor het gebruik van cookies verzoeken (bijvoorbeeld in het kader van een cookie toestemming ), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, verlicht. a. DSGVO. Anders zal de persoonlijke cookies van gebruikers op basis van de volgende verklaringen in het kader van dit privacybeleid worden op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) verstrekt of het gebruik van cookies om onze contractuele diensten te leveren is vereist, in overeenstemming met art. Artikel 6 par. 1 lit. b. DSGVO, of indien het gebruik van cookies is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, gem. Artikel 6 par. 1 lit. e. DSGVO verwerkt.

Als gebruikers niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw computer, zullen ze worden gevraagd de juiste optie in de systeeminstellingen van uw browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

Een algemene bezwaar tegen het gebruik van cookies gebruikt voor doeleinden van online marketing kan worden in een verscheidenheid van diensten, met name in het geval van tracking, over de VS American http://www.aboutads.info/choices/ code of de EU https://www.youronlinechoices.com/. Verder kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

 

Verwijdering van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij expliciet vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke opslagvereisten.

Als de gegevens niet worden verwijderd, omdat ze zijn vereist voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, hun verwerking is beperkt. Dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

 

Administratie, Financiële Administratie, Kantoororganisatie, Contactbeheer
Wij verwerken gegevens in de context van administratieve taken en organisatie van ons bedrijf, financiële administratie en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken bij het uitvoeren van onze contractuele diensten. De verwerkingsprincipes zijn artikel 6 par. 1 lit. c. DSGVO, artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO. De verwerking is van invloed op klanten, prospects, zakelijke partners en websitebezoekers. Het doel en onze interesse in de verwerking in de administratie, financiële administratie, kantoor administratie, archivering van gegevens, zodat taken gebruikt om onze activiteiten te behouden, tijdens ons werk en het uitvoeren van onze diensten. De schrapping van de gegevens in termen van de contractuele diensten en aanbestedende communicatie voldoet aan de in deze verwerking informatie.

We onthullen of deze gegevens naar de belastingdienst, consultants, bijvoorbeeld, een accountant of auditor en andere vergoedingen sites en payment service.

wij ook aan de basis van onze zakelijke belangen informatie over leveranciers, operators en andere zakelijke partners, met inbegrip van voor later contact. Over het algemeen slaan we deze meerderheid van bedrijfsgerelateerde gegevens permanent op.

 

Opmerkingen en Bijdragen
Wanneer gebruikers opmerkingen plaatsen of andere bijdragen, hun IP-adressen op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f. DSGVO wordt 7 dagen bewaard. Dit is voor onze eigen veiligheid, als iemand illegale inhoud achterlaat in opmerkingen en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kunnen we worden vervolgd zelfs voor de opmerking of beoordeling en zijn daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Daarnaast behouden wij ons het recht, in overeenstemming op basis van onze legitieme belangen. Artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO de door de gebruiker voor het doel van spam detectie-informatie te verwerken.

Op dezelfde juridische basis, behouden wij ons het recht voor in het geval van enquêtes om de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur en de cookies te accepteren gebruiken om meerdere stemmen vermeden.

de in het kader van de opmerkingen en bijdragen tot persoon, elk contact en informatie over websites en de inhoud informatie verstrekte informatie wordt permanent opgeslagen door ons tot herroeping van de gebruikers.

 

Contactopname
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), de informatie van de gebruiker om het contactverzoek en de verwerking ervan te verwerken. Artikel 6 par. 1 lit. b. (in de context van contractuele / pre-contractuele relaties), artikel 6 par. 1 lit. f. (andere vragen) DSGVO verwerkt Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of een soortgelijke organisatie van verzoeken.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer beschikbaar zijn zijn verplicht. We controleren de vereiste om de twee jaar; Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

 

Hosting en e-mailen
De hostingdiensten die wij gebruiken, zijn ontworpen om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, e-mailbezorging, beveiligings- en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om deze online service te bedienen.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, prospects en bezoekers van dit online aanbod, op basis van onze legitieme belangen bij het op een efficiënte en veilige manier verstrekken ervan Online aanbieding volgens Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Artikel 28 DSGVO (sluiting van contract voor contractverwerking).

 

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
Wij, of onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgehaalde webpagina, het bestand, de datum en het tijdstip van ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van het succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider .

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen opgeslagen (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) gedurende maximaal 7 dagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere bewaring vereist is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van het wissen tot de laatste verduidelijking van het incident.

 

Integratie van diensten en inhoud van derden
Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6 (1) lit. DSGVO) maken we gebruik van inhoud of diensten aangeboden door externe leveranciers om hun inhoud en services te leveren Diensten, zoals Neem video's of lettertypen op (hierna gezamenlijk 'inhoud' genoemd).

Dit veronderstelt dat externe inhoudsproviders het IP-adres van de gebruikers waarnemen omdat ze inhoud zonder het IP-adres zullen hebben kon niet naar hun browser verzenden. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Derden kunnen ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie, zoals bezoekersverkeer, op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieminformatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan omvatten, maar is niet beperkt tot, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, tijdstip van bezoek en andere informatie met betrekking tot het gebruik van ons online aanbod.

 

Google Fonts
We embedden de lettertypen ('Google Fonts') van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Volgens Google worden de gegevens van gebruikers uitsluitend gebruikt voor het weergeven van lettertypen in de browsers van gebruikers. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en het overwegen van mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Privacy Policy:https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google ReCaptcha
We binden de functie om bots te detecteren, bijvoorbeeld bij het aangaan van online formulieren ("ReCaptcha") van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacy Policy:https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps
We nemen kaarten op van de Google Maps-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten, maar deze worden niet verzameld zonder hun toestemming (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Wijzigingen en updates van het privacybeleid
Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het privacybeleid aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we maken dit vereisen. We zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw deelname vereisen (bijv. Toestemming) of andere individuele kennisgeving.

 

 

  • Nehren
  • Nehren
  • Onze plaats
  • Onze plaats
  • Onze plaats
  • Contakt

Openingstijden:

Begin april tot half oktober

Kiosk/Receptie

Ma - Do 08:30 Uur - 12:00 Uur
  13:00 Uur - 19:00 Uur
Vrijdag 08:30 Uur - 12:00 Uur
  13:30 Uur - 19:00 Uur
Zaterdag 08:00 Uur - 20:00 Uur
Zondag 08:00 Uur - 19:00 Uur

 

Bier kar

Ma - Do 12:30 Uur - 20:00 Uur
Vrijdag 12:30 Uur - 22:00 Uur
Zaterdag 11:00 Uur - 22:00 Uur
Zondag 11:00 Uur - 20:00 Uur

 

Keuken

Maandag 18:00 Uur - 19:30 Uur
Dinsdag gesloten
Wo-Do 18:00 Uur - 19:30 Uur
Vrijdag 18:00 Uur - 20:00 Uur
Zaterdag 12:00 Uur - 20:00 Uur
Zondag 12:00 Uur - 14:00 Uur

Betaalmogelijkheden

Wij accepteren contant geld daarnaast ook:

ec karteelectronic cashmaestrovisaScan mij....

QR-Code dieser Seite
Campingplatz Nehren
SeBaTEC
Inh.
Sebastian Pätz

Moselufer 1
56820 Nehren
Duitsland
Tel.: +49 (0) 2673 9621155
Fax: +49 (0) 2673 9621156
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
GPS-coördinaten:
Breedtegraad: N 50° 4' 49.476" (51.491570)
Lengtegraad: O 7° 11' 39.519" (9.761420)

Camping Nehren

Camping.Info Beoordeling

Beoordeling ons hier.....